โครงการปัดฝุ่นภาษาอังกฤษในวัยทีน
Brush Up Your English
วันที่เริ่มต้น 26/07/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6514102318   นางสาวคุณัณญา   แสนปากดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102321   นางสาวจารุชา   เจนกิจณรงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102347   นางสาวฐิติชญา   กอบบุญคุณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102373   นางสาวธนาภา   ยามากุจิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102479   นายสรวิชญ์   ราชคมน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102484   นางสาวสุณีทิพย์   พรหมเป็นสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102487   นางสาวสุพรรณษา   ทิมหอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102520   นางสาวจิรนันท์   มาเยอ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
คณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยโครงการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยจะมีการอบรมและทำกิจกรรมภายในบริเวณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

โครงการปัดฝุ่นภาษาอังกฤษในวัยทีย (Brush up Your English)
กิจกรรมจัดกลุ่มย่อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 136 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 34 คน
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 ประจำฐานละ 5 คน
จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ฐานละ 1 ชั่วโมง 15 นาที
- ฐานที่ 1 Survival Chef : สอดแทรกเนื้อหาด้านการทำอาหาร เน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการบอกขั้นตอน และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
- ฐานที่ 2 Going Green : เน้นปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านคำศัพท์และนำเสนอความคิดเห็น
- ฐานที่ 3 Storyteller : เน้นฝึกทักษะการเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกด้านคำศัพท์และการใช้คำเชื่อมประเภทต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง
- ฐานที่ 4 Music & Movies : ฝึกทักษะการฟัง และเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ผ่านบทเพลงและภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล