ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพืชสวน 2566

วันที่เริ่มต้น 22/07/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102374   นายพงษ์ภิวัฒน   ชะนะภู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102406   นายวีรพงศ์   สืบศรีวิชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102316   นายคชพัฒน์   ส่างขุน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102402   นายพีรพัฒน์   สุขฟอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102416   นายรักษ์พงศ์   ตันตระกูล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102419   นายรัฐนันท์   คำฝั้น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102424   นายวยุเดช   มะโนทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102434   นายศุกฤษฎิ์   อินใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102445   นายสิรธีร์   กระบวนสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102451   นางสาวสุพรรษา   สายวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102459   นางสาวเสาวภา   ตุละวิภาค : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102462   นายหฤษฎ์   ก้อนสัมฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102468   นางสาวอริยา   ใจกิ่ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102472   นางสาวอังศุมาลี   มาบวบ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102476   นางสาวอาทิตยา   เมืองวัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102480   นางสาวอารีรัตน์   สิงห์ดา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102483   นางสาวเอื้อกานต์   แจ่มนัยน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102490   นายฐปนพงศ์   ตะริโย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102491   นายณัฐกิตติ์   จันทร์ทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401125319   นางสาวภาพตะวัน   ช่างทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6501102419   นางสาวปราณิศา   เทียนทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102446   นายพีรพัฒน์   เที่ยวแสวง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102452   นายภักดิ์พิสิทธิ์   เรื่องกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102481   นายวรทัต   ปันสม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102484   นายวรวิทย์   มอเมือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501126432   นางสาวปฏิมา   แก้วพลอย : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 6ชั่วโมง
ปัจจุบันหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มีนักศึกษาจำนวน 751 คน ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรพืชสวน จำนวนประมาณ 205 คน ซึ่งก่อนจะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ในสภาพแวดล้อมใหม่ ต้องมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ และดำเนินชีวิตในการเป็นนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแนะนำ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพ รวมไปถึงการได้รับทราบแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร และปรับตัวของนักศึกษาเองในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 741 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   750 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ปัจจุบันหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มีนักศึกษาจำนวน 751 คน ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรพืชสวน จำนวนประมาณ 205 คน ซึ่งก่อนจะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ในสภาพแวดล้อมใหม่ ต้องมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ และดำเนินชีวิตในการเป็นนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแนะนำ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพ รวมไปถึงการได้รับทราบแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร และปรับตัวของนักศึกษาเองในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล