กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ 2566
Freshy Night
วันที่เริ่มต้น 05/07/2566 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ จะได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะ ปรัชญาของหลักสูตร ผลลัพท์การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) รวมถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อีกทั้งเป็นโครงการที่นักศึกษาจะได้พบปะกับผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตขณะที่ดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาใหม่เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
อีกทั้งเนื่องจากเป็นการรับเข้านักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้และรับทราบถึงนโยบายของคณะและการส่งเสริมทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ให้กับนักศึกษา เช่น Green office สำนักงานสีเขียว ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) เป็นต้น โดยประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับคณะและหลักสูตร กิจกรรมต้อนรับน้องสู่บ้านหลักที่ 2 (พี่พบน้อง) กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมเดิน-วิ่ง แม่โจ้ สันทราย เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ผ้าป่าต้นไม้ และ กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบรุ่นพี่ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 360 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล