โครงการ Archmju tutor 66
Archmju tutor 66
วันที่เริ่มต้น 15/07/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6419102506   นางสาวณิศรา   เหลืองอ่อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102507   นายทินกร   บุญพา : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102511   นางสาวบุษบา   หมื่อโปกู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102519   นางสาวลภัสรดา   อินทะจักร : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102520   นางสาวศิริกัญญา   แกระหัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6419102523   นางสาวสิริกร   ทิศานุรักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102526   นายกัมปนาท   แซ่หลิว : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419102527   นางสาวญาณิศา   โยธาภักดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6419102533   นางสาวปภาดา   เป็งกาสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103501   นายกฤษฎา   อ่วมจรยิ้ม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103502   นางสาวกัญญวรา   ทาเนตร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103504   นางสาวจิตรกัญญา   นาปรัง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103505   นางสาวชฎาพร   คำศรี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103506   นางสาวช่อนภา   โบขุนทด : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103508   นายชาร์กีรีน   เจะเหาะ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103511   นางสาวธัญญลักษณ์   จิตรตรง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103512   นางสาวธัญวรัตม์   ดีพา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103513   นางสาวยชนา   ทองหล่อ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103514   นางสาวลักษิกา   นามศักดิ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103515   นางสาววิศรุตา   แตงดารา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103517   นางสาวสุธิตา   ชัยวงษา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103518   นางสาวสุภัสรา   นันทสังข์ : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6419103519   นางสาวกฤตยา   วรรณวิจิตร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103520   นายกัญจน์   จันทนานนท์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103521   นางสาวกัลยรัตน์   ต้นสมสุข : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103522   นายกิตติศักดิ์   แก้วจับ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103523   นางสาวธนภรณ์   วิลัยปาน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103524   นางสาวธัญลักษณ์   ป้ำกระโทก : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103528   นายพาทิศ   วัดพ่วง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103529   นายกฤตศรัณย์   อภิฉัตร์รัฐโชค : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103532   นางสาวมุทิตา   หวังเพ็ชรงาม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103533   นางสาวโยษิตา   แพ่งสมบูรณ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103535   นางสาวสุนารี   ศรีวิเศษ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103536   นางสาวอภิญญา   ไสยวิบูลย์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519101004   นายจิรศักดิ์   สุขอโณทัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101005   นายเฉลิมพล   ซื่อสัตย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101008   นายบุญยงรีย์   สำรวมรัมย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101010   นายพีรพัฒน์   ดู่สอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101013   นายวรวุฒิ   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101016   นางสาวศรัณย์พร   สุขสิทธิ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101017   นายอนนท์   พี่เกาะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101019   นางสาวพัชราวลัย   ว่องสาริการ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101021   นายอาทิตย์   จันทบุตร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101301   นางสาวกมลรัตน์   ไชยนุรักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา   มหาวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101311   นางสาวนันทกานต์   ลายสุขัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101312   นางสาวนิชชา   น้าเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101313   นางสาวปิยนารถ   บัวหลวง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8ชั่วโมง
6519101316   นางสาวรวินท์นิภา   นามวา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101321   นายอธิวัฒน์   ดาสุข : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101322   นางสาวอพฤดี   สุขเกษม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519101323   นางสาวอรอินทุ์   กำแพงคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6519102501   นางสาวกมลวรรณ   โพธิ์ทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102502   นางสาวกรพินธุ์   โทสาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102503   นางสาวกัญญาณัฐ   เคนพล : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102504   นางสาวกัลยกร   เป็นสุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102505   นายฉัตรดนัย   เชื้อเจ็ดตน : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102506   นายชวลิต   หลวงอี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102508   นางสาวชุติมน   ศรีแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102511   นางสาวทัศนีย์   ปิงแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102513   นางสาวธมนวรรณ   คงยืน : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102517   นางสาวพัฐธนิสา   ไอยรารัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102518   นายภคพงศ์   ทองศรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102522   นางสาวลลิล   วงษ์ทองดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102523   นางสาวลักษิกา   เมณฑ์กูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102524   นางสาวศศิณา   เหมรัตน์หิรัญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102525   นายศุภกร   ศรีสว่าง : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102526   นางสาวศุภิสรา   นานรัมย์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102529   นางสาวอภิญญา   สว่างจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102530   นางสาวอมรรัตน์   ชะเอม : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102531   นางสาวอรรณษา   พุกการะเวก : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103503   นายก้องภพ   อนุกรรณ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103505   นางสาวเขมจิรา   ศรีสุข : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103506   นางสาวจันทรกานต์   ต๊ะเรือน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103509   นางสาวชนากานต์   สีนวล : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103510   นางสาวชาลิสา   จันทร์โอเอี่ยม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103513   นายธัชพล   แก้วกำกง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103515   นางสาวนพมาศ   โกลาเพ็ง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103517   นางสาวนภัสรา   ปัญญา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103519   นางสาวปัญญาพร   การุเกตุ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103521   นางสาวพัชริดา   ภักบุรี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103522   นางสาวพุทธรินทร์   สมประสงค์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103523   นายภูพาน   ตาหลวง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103524   นายภูรินทร์   ประดิษฐทรัพย์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103525   นางสาวเมษานันท์   ตั่นวงค์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103526   นางสาวฤๅษิณี   มณีช่วง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103529   นางสาวสุพิชญา   นันติ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103531   นางสาวอภิชญา   โพธิ์คำ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103533   นายอิทธิกร   ก๋าอ้าย : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6519103534   นายกฤตมุข   สารุณา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6619101323   นายกิตติธัช   ถิรวิริยาภรณ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6619103515   นางสาวนัชชา   โสมโสรส : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนในลัษณะวิชาชีพเฉพาะ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบที่ดี มีความเป็น Good Designer ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 121 คน โดยยังมีนักศึกษาบางส่วนที่จะต้องมีการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม
ในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปรับตัวของนักศึกษามใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ Archmju tutor โดยมีการจัดกิจกรรมติวปรับพื้นฐานความถนัดพื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 121 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล