เปิดโลกลงทุนกับ BBLAM 2022 ภาคเช้า Roadmap for the First Jobber

วันที่เริ่มต้น 20/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยกองทุนบัวหลวง มีความประสงค์ในการร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการเงินให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Roadmap for the First Jobber และ Winning path to yourt first dream job ในรูปแบบ Online ผ่าน MS Teams
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล