กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ BA 2566 (สโมสรนักศึกษา+ตัวแทนสาขา)

วันที่เริ่มต้น 04/07/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2566 เวลา 21:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6406101359   นางสาวนภัสกร   อภิชัย : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101421   นายสุทธิพงษ์   ช่างเหล็ก : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101433   นางสาวอริสา   สิทธิโชค : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101477   นายนิธิศ   พลสิงห์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101479   นายบุญทำมา   กิจณัทกิจฑ์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101520   นางสาวอริสา   การะภักดี : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101530   นางสาวรัญชนา   จิตรค้ำคูณ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 16ชั่วโมง
6406102308   นางสาวเกวลิน   เพลา : การตลาด 16ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 16ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 16ชั่วโมง
6406102342   นางสาวพัชรินทร์   นามวงษ์ : การตลาด 16ชั่วโมง
6406102399   นางสาวณัฎฐธิดา   เด็ดเขตตขัน : การตลาด 16ชั่วโมง
6406102402   นางสาวณัฐนารี   เทพฉิม : การตลาด 16ชั่วโมง
6406102404   นายณัฐวัช   ฉุนหอม : การตลาด 16ชั่วโมง
6406103360   นางสาวอภิสรา   จันทร์แดง : บัญชี 16ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 16ชั่วโมง
6406103396   นางสาวณัฐพร   ร้องเสียง : บัญชี 16ชั่วโมง
6406103414   นางสาวปาณิสรา   คำปินใจ : บัญชี 16ชั่วโมง
6406103456   นางสาวเอมวิกา   มากัน : บัญชี 16ชั่วโมง
6406106301   นางสาวกนกวรรณ   เวชสุวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6406106312   นายธฤต   แสงอาทิตย์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6406106315   นางสาวดารัณ   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6406106321   นางสาวมณิการ์   บรรพตวิจิตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 16ชั่วโมง
6506101002   นางสาวเกษศิรินทร์   คำมาเมือง : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101015   นางสาวเบญจวรรณ   อัฒมาศ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101018   นางสาวพิมพกา   บัดแก้ว : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101022   นางสาววชราลิตา   ดำสมุทธ์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101023   นางสาววริศรา   มงคลสุกุล : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101031   นางสาวอิศริยา   จันทรา : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101032   นางสาวรดาดาว   มงคลแก้ว : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101329   นางสาวเกศกนก   กิริยา : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101498   นายรัชชานนท์   ทุมแสง : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101518   นายวัชรพล   เปลี่ยนปลูกสัตย์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 16ชั่วโมง
6506102002   นางสาวชนากานต์   อินต๊ะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102007   นายณภัทร   ศรีศิรกุลกานต์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102008   นายณัฐฒนันท์   ลินคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102016   นายภาสกร   พรรณวัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102021   นายศรัณย์   ศรีสมบัติ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102024   นางสาวอธิชา   บุนนาค : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102026   นายกฤษฎา   วุ้ยยื้อ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102028   นางสาวญาสุมินทร์   จิตเรือน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102370   นางสาวฐิติกาญจน์   จันตรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506103016   นางสาวกัณฐมณี   สุขร่วม : บัญชี 16ชั่วโมง
6506103062   นายเธียรวิทย์   แสนเกียง : บัญชี 16ชั่วโมง
6506103109   นางสาวรัชดาภรณ์   ใหม่ไส : บัญชี 16ชั่วโมง
6506103150   นางสาวกุลจิรา   อมรสวัสดิ์ดิลก : บัญชี 16ชั่วโมง
6506104002   นางสาวจุฬาลักษณ์   เพ็งวงษา : การบริหารการเงินและการลงทุน 16ชั่วโมง
6506104010   นางสาวรุ่งอรุณ   หนูทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 16ชั่วโมง
6506104011   นางสาวลักษิกา   ลุงปิยะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 16ชั่วโมง
6506104016   นางสาวอลิษา   เครือทิพย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 16ชั่วโมง
6506104349   นางสาวณัฐวดี   พิบูลย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 16ชั่วโมง
6506105014   นางสาวณิชมน   รอดลา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506105019   นางสาวธิดารัตน์   ทาเหล็ก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506105043   นางสาวสลิลทิพย์   พิศาลมงคลรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506105045   นายอดิวิชญ์   ทารินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 16ชั่วโมง
6506105048   นางสาวอัมพวัน   พันธ์ศรี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 16ชั่วโมง
เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นิสิตใหม่มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ตลอดจนได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาใหม่นั้น มีที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา รวมถึงต่างเชื้อชาติ และชาติพันธ์ ซึ่งนักศึกษาใหม่ ต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างราบรื่น คณะบริหารธุรกิจ และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 และ โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ BA 2023 ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จการศกษาตามที่ตั้งใจไว้ และเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า โดยจะมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล