โครงการเข้าร่วมงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 25/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6203101307   นางสาวจารุวรรณ   ไชยชนะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101315   นายทัตเทพ   ไพรพฤกษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101326   นางสาวเบญจวรรณ   น่าชม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101330   นางสาวพรชิตา   แซ่เคอ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101339   นางสาวยอดขวัญ   สังสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101315   นายธวัชชัย   เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101317   นายธีรภัทร   สกลทัศน์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101323   นางสาวประภัสสร   เฮอ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101332   นางสาวรติมา   เอมหลำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303103326   นางสาวพจนารถ   สิงหเสนี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103339   นางสาวลูกชุบ   ทับศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101321   นางสาวปติณญา   คิดศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101328   นายภัทรพงศ์   การะเวก : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101334   นายเลิศภพ   แก้วผลึก : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101342   นางสาวสุพิชญา   พัชรินทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101348   นางสาวจีระนันท์   หนองเหล็ก : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101356   นางสาวสุธาสินี   บุญภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102328   นางสาวอริศรา   สัจจกรุณา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102329   นางสาวอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102330   นางสาวจิตรลดา   อันสีแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403103332   นางสาวลักษิกา   เพ็ชรฉลู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฎกติกาในการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2565 องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 ขึ้น คณะฯ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าร่วมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด้านการส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคคล และความรับผิดชอบ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และชมรมนักศึกษาของคณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรคณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูและและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล