โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2566 (ค่ายผู้นำชุ่มจิตต์)

วันที่เริ่มต้น 16/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/06/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
นักศึกษาเป็นเยาวชนที่สำคัญที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำในตัวนักศึกษา และเป็นการรับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะ และมหาวิทยาลัย และไม่ว่าด้านการเรียน ด้านกิจกรรมหรือด้านต่างๆ ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้น เพื่อให้กิจกรรมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2566 (ค่ายชุ่มจิตต์) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงการสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาในคณะต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล