กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าต้นไม้นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ปี2566

วันที่เริ่มต้น 05/07/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2566 เวลา 9:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102355   นางสาวอารยา   รัตนชุลี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514102333   นางสาวชนิตา   นันชม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
คณะศิลปศาสตร์ จะได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะ ปรัชญาของหลักสูตร ผลลัพท์การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) รวมถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อีกทั้งเป็นโครงการที่นักศึกษาจะได้พบปะกับผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตขณะที่ดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาใหม่เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
อีกทั้งเนื่องจากเป็นการรับเข้านักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้และรับทราบถึงนโยบายของคณะและการส่งเสริมทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ให้กับนักศึกษา เช่น Green office สำนักงานสีเขียว ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) เป็นต้น โดยประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับคณะและหลักสูตร กิจกรรมต้อนรับน้องสู่บ้านหลักที่ 2 (พี่พบน้อง) กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมเดิน-วิ่ง แม่โจ้ สันทราย เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ผ้าป่าต้นไม้ และ กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบรุ่นพี่ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 360 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล