กิจกรรมแม่โจ้-แพร่ จิตอาสา ปี 2566

วันที่เริ่มต้น 25/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/06/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6308107313   นายภูมิกิจ   กิจชระภูมิ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308108313   นางสาวมัลลิกา   ตุ้ยดา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6308108314   นางสาววิลาวัลย์   กันทะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6308108316   นางสาวอริญทรา   ทองสองแก้ว : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6308109305   นางสาวณัฐณิชา   ภูอภิชาติดำรง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6308109315   นางสาวรมณี   โตเรือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6308116303   นายกษิดิ์เดช   เลากุลศิริ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116311   นางสาวสร้อยฟ้า   ดิษคำเหมาะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116313   นางสาวอารีรัตน์   แซ่ว้าน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116314   นางสาวอุบลพรรณ   หอมทวนลม : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116318   นางสาวจุฑามาศ   คำนาน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116319   นายพันธรัฐ   รอดเสน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308131301   นางสาวเกศินี   กลิ่นคล้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6308131304   นางสาวปิยธิดา   สังข์สอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408107309   นางสาวภัทรนันท์   ขวยไพบูลย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6408108312   นางสาวปรียานุช   เพิ่มเติม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6408114308   นางสาวเกตุมณี   อินทะสุข : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114314   นางสาวครองขวัญ   เทพอุบล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114317   นางสาวจินดารัตน์   สิริสุนทรกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114327   นางสาวฐานิกา   ถาวรประทาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114352   นางสาวปริศนา   คงเปี่ยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114353   นางสาวปาณิศา   เมืองดี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114363   นายพิภพภัทร   ลาวเมือง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114365   นายภูรินทร์   เก่งการทำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114366   นายโมดูล   ภูมิถาวร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114368   นางสาวรัตติกาล   อมฤกษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114370   นางสาวรัตนากร   บุญเสม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114371   นางสาววริศรา   โชติสันเทียะ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114377   นางสาวศตพร   สังข์ทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114381   นายศุภชัย   วงค์เสือ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114382   นางสาวศุภัคธัญณี   อิสรานนท์ยามี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114392   นางสาวอนุสรา   สุดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114395   นายอาซีม   เรืองอ่อน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114398   นางสาวกุลธิดา   ทุมรัตน์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114405   นางสาวนันทนา   พุทธิยกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114414   นางสาวธนาพร   บุญมี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408116303   นางสาวชลดา   ฉลวย : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116305   นายโชติมนต์   รักชาติ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116310   นางสาวธีรนุช   เกตุสด : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116315   นายพบธรรม   ทองเทพ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116317   นางสาวมาติกา   ยาง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116318   นางสาววรรณวิสาข์   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116319   นางสาววิรดี   จิตรตั้ง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116324   นางสาวสุนิสา   ขาวเครือ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116325   นางสาวอรสา   ทางประโยชน์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116328   นายณภัทร   ตันนารัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408131304   นายถิรเจตน์   อิ่นอ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131308   นายอานนท์   โอฐธนู : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131310   นางสาวทักษิณี   รักษายศ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131313   นางสาวสรยา   สะอูน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131314   นายอภิวิชญ์   ทานา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131316   นางสาวเนตรทราย   เผือกผ่อง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131317   นางสาวกาญจน์ศรัณย์   ลอยใหม่ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131318   นางสาวพัชรพร   ทรัพย์เจริญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131320   นายนพดล   บัวแก้ว : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508106301   นางสาวจุฬาลักษณ์   พันศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106302   นายชนาสิน   สัจจากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106303   นางสาวชลธิชา   ชาญนอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106305   นายรหัท   เตชะเลิศพนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106306   นางสาวศิริพร   ฉิมพินิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106307   นายชวิศ   อินทร์คำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508107302   นางสาวกนกวรรณ   พันธ์ยาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107303   นางสาวกัญญาภัค   บุญนะฤธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107304   นางสาวขวัญตา   สันทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107306   นางสาวจิดาภา   ตะไมล์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107307   นายจิระศักดิ์   โลบไธสง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107308   นางสาวชมพูนุท   ขอนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107309   นางสาวณัฏฐณิชา   สวัสดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107311   นางสาวธีรมนัสภรณ์   นวนศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107312   นายนนธวัฒน์   อินทรพรหม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107314   นางสาวนภัสสร   ประเสริฐพงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107315   นางสาวนรินทร   หงษ์ห้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107317   นายบริพัตร   พุฒพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107318   นางสาวเบญจวรรณ   วงค์ชัยวะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107320   นางสาวปรางค์ทอง   ทองพูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107321   นางสาวปัญญดา   เหมือนสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107323   นางสาวพัชรพร   วันดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107325   นางสาวรัตนาวดี   อนุกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107334   นางสาวกรรณิการ์   ดิเรกวาจา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107335   นางสาวภิญญดา   บัตรมาก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107338   นายเกียรติศักดิ์   วงค์เวียน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508108301   นางสาวจีรณา   กันคำ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6508108302   นางสาวบุหงา   พุทธชู : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6508108303   นายรชฏ   มงคล : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6508108305   นางสาวนรินพร   ไชยลังการ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6508108306   นายภรัณยู   เฮ้งชูชีพ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6508109001   นายทีม   โยธี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109301   นางสาวกัญญาณัฐ   จันทะมนตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109303   นายจักรพันธ์   เทพสถิตย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109304   นายจุลจักร์   หน้อยกลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109305   นายเจษฎาภรณ์   บุตรสุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109306   นายชัยวัฒน์   พรมขุนทด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109307   นางสาวญาณิศามน   กันถาด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109308   นางสาวฐิติวรรณ   วิลาวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109309   นายณภัทร   โพธิ์ทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109310   นายณภัทรศกร   สิงโต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109311   นายธนชัย   เสงี่ยมศักดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109314   นางสาวธิดารัตน์   คงที่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109315   นางสาวนัชนิดา   บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109316   นางสาวปภัสสร   พุ่มพวง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109317   นางสาวปรียา   ปาสาร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109318   นางสาวปาริฉัตร   ผลาชุม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109320   นายพัชกิจ   แซ่ว่าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109321   นายพันธุ์ธัช   ผาทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109323   นายภูมิทัศน์   ย่อจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109325   นายภูริจักร   พิพัฒน์อำนวย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109328   นายโยธิน   กรีโชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109329   นางสาวรจนา   นิลฟัก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109330   นางสาวรวิพร   ระฆังทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109331   นางสาววิมลมณี   ศรีจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109333   นางสาวสกุลลักษณ์   ตุ้ยดา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109334   นายสิทธิชัย   ติ๊บปะละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109337   นายสุวิจักขณ์   ลำจะเรา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109339   นางสาวอรณิช   ผิวบัวคำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109343   นายภัทรดล   พันธุ์ไกร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109344   นางสาวพิชญ์สินี   ถุงเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508111304   นางสาวพัณณิตา   ไชยมงคล : บัญชี 6ชั่วโมง
6508114301   นางสาวกมลวรรณ   สุขศิริ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114302   นางสาวกัญญาณัฐ   เสวะกะ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114303   นางสาวกานต์มณี   ใบจำปี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114308   นางสาวจันทิมา   ปทุมสูติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114309   นางสาวจิตรทิวา   ศรีฉ่ำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114311   นางสาวจิราพัชร   ชูสุข : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114312   นางสาวจิราภา   ฉิมลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114314   นายจิรายุ   วาณิชวิโรจน์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114315   นางสาวจุฑาทิพย์   เพ็งสุข : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114316   นางสาวจุฑามาศ   ดีเมฆ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114317   นางสาวชนากานต์   ต๊ะกัน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114318   นางสาวชาลิสา   ศรีลาศักดิ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114319   นางสาวชุติกานต์   วงศ์วรานุกูล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114321   นายไชยณรงค์   จันทร์บุตรศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114322   นางสาวญดาวรรณ   จูมเกตุ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114326   นายณัฐปคัลภ์   คำจันทราช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114330   นางสาวดาหวัน   สีหามาตร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114334   นางสาวตวงทิพย์   มะลิสิงห์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114337   นายธนดล   จิตอารีย์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114338   นายธนวัฒน์   หวันสมัน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114339   นายธราดล   ยี่หล้า : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114341   นางสาวธัญญารักษ์   ลาภโชค : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114342   นางสาวธีรฎาภรณ์   ทองพรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114343   นายธีรภัทร   สีหาบุตร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114347   นางสาวนาปือ   จะอื่อ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114348   นางสาวน้ำหนึ่ง   พรหมหาญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114349   นางสาวบัณฑิตา   อินพานิช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114351   นายปฎิพัทธ์   วงษ์รัตน์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114352   นางสาวปณิดา   บุระพร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114353   นางสาวปนัดดา   ศรีสุขพร้อม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114356   นางสาวปัณฑิตา   แดงเพชร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114359   นายปัทมากร   โคตรวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114363   นางสาวปุญญิศา   ทองเอียด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114364   นางสาวพรรณพิทักษ์   พันเศษ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114365   นางสาวพรรณภษา   พุกพันธุ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114366   นางสาวพฤศจี   อาจหาญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114369   นางสาวพุดน้ำบุตย์   สานประดิษฐ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114372   นายรพีภัทร   แซ่ไหล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114373   นางสาวรัตนาวดี   ศิริภา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114374   นายฤทธิชัย   หนูเกิด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114375   นางสาวลลนา   โค้งคำแดง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114379   นางสาววรัญญา   ปัดทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114381   นางสาววราภรณ์   หรีหร่อง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114384   นางสาววิชุดา   บุญมาพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114387   นายวุฒิพงษ์   แอแดง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114388   นายศรนรินทร์   โยงปราง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114390   นางสาวศิริลักษณ์   ผลจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114392   นางสาวสายพิณ   พวงมณี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114393   นางสาวสาวิตรี   เมฆโพยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114396   นางสาวสุดารัตน์   จิตรแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114397   นางสาวสุทธิดา   กิติรัตน์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114398   นางสาวสุทธิดา   จอมใจ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114400   นายสุนทร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114401   นางสาวสุภาภรณ์   ไชย์บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114403   นายอธิราช   ศักดิ์สิรพันธุ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114404   นายอนุวัฒน์   เอี้ยงมี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114407   นางสาวอรจิรา   ถิระกุลเมธี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114409   นางสาวอรทัย   จันทะคุณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114414   นายอักษรพิชัย   ก้อนคำใส : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114418   นายณัฐพล   หึงษาชู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114421   นางสาวสุภาวดี   บัวพา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508115001   นางสาวซากีนะห์   มือยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115003   นางสาวนูรฮายาตี   วาเด็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115004   นางสาวฟาตีฮะห์   วิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115005   นางสาวแวซง   สาและ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115007   นางสาวสุไฮลา   มิง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115301   นางสาวกรองทอง   จันทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115302   นายกัณตพิชญ์   วงศ์ศิริ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115303   นายกิตินรินทร์   วันทยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115304   นายคณิศร   สมานพงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115305   นางสาวจิรานันท์   ปันฟอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115307   นางสาวณัฐชยา   สืบปาระ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115308   นายณัฐวุฒิ   อินเปี้ย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115309   นายธราดล   ขาวเหลือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115310   นางสาวนัทธฤดี   อิ่นแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115312   นายปภังกร   จันตาเขียว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115314   นางสาวพิชญา   ภู่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115315   นายพีรพัฒน์   จาบทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115317   นายยสุตมา   ดอกจือ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115318   นางสาวรัตนา   นุชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115320   นางสาวสุภารัตน์   ภักดีนอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115321   นางสาวอริสรา   บุญสมาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115322   นายเอกชัย   วงค์สิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115326   นายเขษมศักดิ์   กุลาวาชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115327   นายชุติวัต   ภูมิพัฒน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115328   นายตรีภพ   รุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115329   นายนันทิพัฒน์   นมเนย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115330   นางสาวเสาวลักษณ์   โยทชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115333   นายนัทธพงศ์   หนูกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508116302   นางสาวชิดมณี   พึ่งจันอัด : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508116304   นางสาวปัญปาลี   พกุระ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508116306   นางสาวสุพิชญา   นาคปลา : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508131301   นายชัยมงคล   สําเพ็ญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131302   นางสาวกมลรัตน์   สาสี : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131303   นายชญานิน   มนต์พานทอง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131304   นางสาวณัฐธิชา   เชื้อชัย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131305   นายณัฐวัฒน์   กาวิละพันธ์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131308   นางสาวนวลวรรณ   ตัณฑ์เจริญรัตน์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131309   นางสาวปิยธิดา   จันรอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131310   นางสาวพิมพ์ชนก   พนาไกรศรสถิต : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131311   นางสาวภัทราพร   สินทบ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508131314   นางสาวสุดารัตน์   แสงหว้า : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล