โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานสภานักศึกษา ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 01/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สภานักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและพิทักษ์สิทธิแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึ่งประสงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนในการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัย ชุมชน และรวมไปถึงประเทศชาติ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ในการพัฒนานักศึกษา เนื่องด้วยสภานักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการของนักศึกษา การทำงานที่ผ่านมาของสภานักศึกษานักศึกษานั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้สภานักศึกษายังขาดทักษะ และวิธีการในการทำงานในด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรนักศึกษานักศึกษาระหว่างสถาบัน จากความสำคัญข้างต้น
เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพขององค์กรของสภานักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารงานสภานักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานสภานักศึกษา ประจำปี 2566 โดยการให้สมาชิกสภานักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารงานและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของสมาชิกสภา การนำแนวคิดการทำงานจากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานครั้งนี้มาปรับใช้ในการทำงานของสภานักศึกษาในปีวาระ 2566 ทั้งนี้เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 32 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล