โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันที่เริ่มต้น 01/05/2566 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 05/05/2566 เวลา 18:00
สถานที่จัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการการเรียนการสอน จึงเป็นที่มาของงาน “กีฬา 4 จอบ” ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา
รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตรอาทิเช่น การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา – ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค การแข่งขันบรรจุลูกพันธุ์ปลา การแข่งขันทักษะการทอดแห เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กีฬา 4 จอบ” เป็น “ประเพณี 4 จอบ” เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “ 4 จอบ ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดงานขึ้นทุกปี โดยแต่ละสถาบันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันเรื่อยมา
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 โดยมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จำนวน 21 ทักษะ ได้แก่ 1) การจัดสวนถาด 2)การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 3)การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อยอด-ทาบกิ่ง 4)การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 5)การจำแนก คำนวณอัตราการใช้ และพ่นสารกำจัดวัชพืช 6)การเซทแมลง 7)การถ่ายภาพแมลง (กีฬาสาธิต) 8)การวินิจฉัยโรคพืช 9)การบรรจุพันธุ์ลูกปลา 10)การทอดแห (กีฬาสาธิต) 11)การตอนสุกร 12)การรีดเต้านมเทียม 13)การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 14)การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 15)การคล้องโคและล้มโค 16)การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร (Poster) 17)การพูดส่งเสริมทางการเกษตร 18)โครงงานทางการเกษตร 19)การประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (กีฬาสาธิต) 20)การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ 21)การตอบปัญหาทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) ฟุตบอล 7 คน (ชาย) 2) วอลเลย์บอล (หญิง) และการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ “คนดีศรีเกษตร”
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ไว้ในแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 และส่งนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตร ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ผ่านโครงการทักษะเกษตร ประจำปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล