โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ ม.ขอนแก่น ปี 2566

วันที่เริ่มต้น 30/04/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/05/2566 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา สถาบันที่เปิดสอนด้านการเกษตร 4 ภาคของประเทศไทย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร เป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน และร่วมฉลองวาระครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี 12 สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรทางการเกษตร จาก 4 ภาคของประเทศไทยมาเข้าร่วมโครงการ เป็นภาคีสมาชิก 4 จอบแห่งชาติ
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะนำนักศึกษา จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร กีฬาสากล โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในแต่ละทักษะเกษตร จำนวน 13 ทักษะ
ในการเดินทางครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางร่วมกัน 3 คณะ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประสานงาน ประชุมเตรียมงาน สร้างความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใน 3 คณะ
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ นับเป็นการแข่งขันทักษะการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านการเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( วิทยาเขตกำแพงแสน , สกลนคร ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน มีกิจกรรมหลากหลายประเภทอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่นักศึกษา การแข่งขันทักษะการเกษตรทำให้นักศึกษาต้องหันมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อครองความเป็นเลิศทางด้านทักษะการเกษตร นำถ้วยรางวัลพระราชทานมาให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปี พ.ศ. 2566 จะมีการแข่งขัน 21 ทักษะ ได้แก่ 1. การจัดสวนถาด 2.การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 3.การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อยอด-ทาบกิ่ง 4. การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 5. การจำแนก คำนวณอัตราการใช้ และพ่นสารกำจัดวัชพืช 6. การเซทแมลง 7. การถ่ายภาพแมลง (กีฬาสาธิต) 8. การวินิจฉัยโรคพืช 9. การบรรจุพันธุ์ลูกปลา 10. การทอดแห (กีฬาสาธิต) 11. การตอนสุกร 12. การรีดเต้านมเทียม 13.การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 14. การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 15. การคล้องโคและล้มโค 16. การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร (Poster) 17. การพูดส่งเสริมทางการเกษตร 18. โครงงานทางการเกษตร 19. การประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (กีฬาสาธิต) 20. การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ 21. การตอบปัญหาทางการเกษตร
มีการแข่งขันกีฬาสากล 2 ประเภท กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนักศึกษาสมาชิกภาคีทั้ง 12 สถาบัน ซึ่งในกิจกรรมต่างๆที่เข้าร่วมนี้ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะวิชาการเกษตรแต่ละประเภท ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมพิธีเปิด-ปิดโครงการ ได้สานสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษาแต่ละสภาบันภาคีสมาชิก4จอบ หากมีกิจกรรมที่ต้องใช้ความร่วมมือ จะได้รับการต้อนรับและประสานงานจากภาคีสมาชิกอย่างเป็นกันเอง ทำให้งานด้านความร่วมมือสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 30 เมษายน 2566
เดินทางออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแมโจ้ ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 18:00 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:00 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณาจารย์ร่วมเข้าประชุมภาคี 4 จอบ ครั้งที่ 38 ณ อาคาร AG 07 ห้องประชุม 7011
เวลา 19:00 น. เริ่มปิดพิธีงานประเพณีสี่จอบครั้งที่ 38

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่
1.แข่งขันจัดสวนถาด ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (KFC)
2.แข่งขันตอนสุกร ณ ถนนหน้าอาคาร AG 01
3.แข่งขันรีดเต้านมเทียม ณ ถนนหน้าอาคาร AG 01
4.แข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรมทางการเกษตร ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7011
5.แข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา ณ อาคาร AG 05
6.แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ อาคารพลศึกษา สนามวอลเลย์บอล
7.แข่งขันเซทแมลง ถ่ายภาพแมลง ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7308
8.แข่งขันผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ ณ อาคาร AG 08 ห้อง 8301

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่
1.แข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง ณ อาคารจตุรมุขฝั่งตะวันนออก อุทยานเทคโนโลยีเกษตร
2.แข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ปีก ณ อาคาร AG 08 ห้อง 8602
3.แข่งขันทอดแห ณ อาคาร AG 05
4.แข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (KFC)
5.แข่งขันวินิจฉัยโรคพืช ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7408
6.แข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ณ อาคาร AG 08 ห้องประชุมกวีจุติกุล ชั้น 1
7.แข่งขันตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ ณ อาคาร AG 05 ห้อง 5202
8.แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศที่ 3 ณ อาคารพลศึกษา สนามวอลเลย์บอล
9.แข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สี่สนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่
1.แข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (KFC)
2.แข่งขันจำแนก คำนวณอัตราการใช้ และการพ่นสารกำจัดวัชพืช ณ อาคาร AG 05 ห้อง 5131,5126
3.แข่งขันวิเคราะห์อาหารสัตว์ ณ อาคาร AG08 ห้อง 8402
4.แข่งขันคล้องโคและล้มโค ณ อุทยานเทคโนโลยีเกษตร ฝั่งทิศตะวันตก
5.แข่งขันโครงงานทางการเกษตร ณ อาคาร AG 08 ห้องประชุมกวีจุติกุล ชั้น 1
6.แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7011
7.แข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมกัน 12 สถาบัน
-เวลา 14:00 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังประชุมสรุปงานประเพณีภาคี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และนำเสนอการจัดงานประเพณีภาคี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
-เวลา18:00 น. เริ่มปิดพิธีงานประเพณีสี่จอบครั้งที่ 38

สรุปผลรางวัลกิจกรรม
1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
1.1)การจัดสวนถาด คะแนนรวม 85
1.2)การรีดเต้านมเทียม
1.3)การบรรจุพันธุ์ปลา
1.4)การตอนสุกร คะแนนรวม 95.60
1.5)การขยายพันธ์ุพืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง
1.6)การพูดส่งเสริมการเกษตร
1.7)การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ
1.8)การตัดแต่งซากสัตว์ปีก
1.9)เข้าด้ามจอบเตรียมแปลง
1.10)การแข่งขันทอดแห
1.11)การถ่ายภาพแมลง
1.12)การเซตแมลง
1.13)การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
1.14)การคล้องโคและล้มโค

2.รางวัลเหรียญเงิน
2.2)การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร
2.3)การประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
2.4)โครงงานทางการเกษตร
2.5)ฟุตบอล

3.รางวัลเหรียญทองแดง
3.1)การวินิจฉัยโรคพืช
3.2)การจำแนก คำนวณอัตราการใช้และพ่นสารกำจัดวัชพืช
3.3)การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3.4)การตอบปัญหาทางการเกษตร
3.5)วอลเลย์บอล
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล