โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 25/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งการแข่งขันกีฬา และร่วมเชียร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและ สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อีกทั้งโครงการที่จัดขึ้นยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล