โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 28/03/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/03/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ตระหนักถึงภาวการณ์แข่งขันในสังคมปัจจุบัน และตลาดแรงงาน และความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตของบัณฑิตใหม่ ในเส้นทางอาชีพ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “ทักษะการพูดและการวางตัวสู่การทำงานในอนาคต “เตรียมตัวอย่างไรเมื่ออยากไปศึกษาต่อหรือทำงานที่ต่างประเทศ”และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ ในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล