โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร ประจำปีงบประมาณ 2566
-
วันที่เริ่มต้น 30/11/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สวจ.ระนอง จัดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 1 ธันวาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล