โครงการ English Clinic (Ep.2)
English Clinic (Ep.2)
วันที่เริ่มต้น 01/03/2566 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 08/03/2566 เวลา 15:30
สถานที่จัด ห้องเรียน 207 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการนี้เป็นการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ประสบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษได้เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษrพื้นฐานด้านไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและเพิ่มโอกาสฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์เบื้องต้นกับผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ คือ อาจารย์อัศนีย์ นันทชัยพันธ์ ทั้งนี้ จัดกิจกรรมวันพุธ ที่ 1 มีนาคม และ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม เวลา 9:30 – 15:30 น. ห้องเรียน 207 อาคารประเสริฐ ณ นคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานโครงการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล