โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่เริ่มต้น 17/05/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะผู้นำทางความคิด และการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางความคิดและความประพฤติ กิจกรรมนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนาให้ผู้นำนักศึกษามีภาวะผู้นำในระดับที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมในการครองตน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สำคัญในฐานะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมคิดวางแผนสร้างสรรค์โครงการ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย กิจกรรมพูดคุยถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไข เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามกระบวนการ PDCA การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การสร้างความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการทำงานและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาสโมสรนักศึกษาอย่างแท้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล