โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปี 2565 (จิตอาสาขนสัมภาระพาน้องเข้าหอ)
-
วันที่เริ่มต้น 28/06/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยที่นักศึกษาใหม่นั้น มีที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา รวมถึงต่างเชื้อชาติ และชาติพันธ์ ซึ่งนักศึกษาใหม่ ต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยและได้เรียนรู้สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะได้ต้องมาเรียนภายในมหาวิทยาลัย นั้น
ด้วยเหตุนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จัดโครงการต้องรับน้องใหม่เข้าสู่บ้านหลังที่ 2 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัย และรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟ และสนามบินเชียงใหม่ มายังมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษารุ่นพี่ ได้แสดงความเอาใจใส่ สร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ ให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้ประกอบการของนักศึกษาผ่านตลาดนัดร่วมใจอินทนิลและเวทีผู้นำนักศึกษาพบปะนักศึกษาใหม่ มีกิจกรรม MAEJO ON TOUR ที่ทำให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยอีกก่อนเปิดภาคการศึกษาอีกด้วย และดังกล่าวยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้ ดังปรัชญาที่ว่า ( ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชู ประเพณี สามัคคี อาวุโส )
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5660 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล