โครงการเสวนาประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและกิจกรรมปัจฉิมลิขิต

วันที่เริ่มต้น 28/03/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/03/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารประเสริฐ ณ นคร และอาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ประการ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังสำเร็จการศึกษาจำเป็นต้องปรับวิธีคิด วิธีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน นักศึกษามีทางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งการเป็นบุคลากรในสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบการ
ดังนัน คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมมที่ให้ความรู้เรื่องการปรับตัวสู่วัยทำงาน และได้ทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในภาคการศึกษานี้ เพื่อสำรวจตนเองและปรับปรุงตนเองให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่าง เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงานต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากตัวแทนสถานประกอบการต่าง ๆ และพบปะคณาจารย์ บุคลากร และเพื่อน ๆ นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   220 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล