โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 20/03/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการเติบโตของสังคม เศรษฐกิจ มีผลต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของแรงงาน ทำให้การแข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มระดับสูงขึ้นตามไปด้วย จำนวนของบุคคลที่มีประสบการณ์และผู้ที่เป็นบัณฑิตจบใหม่ ที่กำลังหางานในแต่ละปีมีจำนวนมากขึ้น หากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เข้าใจสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดีกว่า ก็ย่อมจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ คณะเศรษฐศาสตร์จึงตระหนักถึงภาวการณ์แข่งขันในสังคมปัจจุบัน และตลาดแรงงาน และความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตของบัณฑิตใหม่ ในเส้นทางอาชีพ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยจะมีการจัดกิจกรรมการให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า และเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงานโดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงินโดยวิทยากรจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน)โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด การบรรยายพิเศษและการแนะนำการรับสมัครงาน โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น และการอบรมเกี่ยวกับแผนการดำเนินชีวิตวัยทำงาน การเตรียมพร้อมเพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ ในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต ในวันที่ 20-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล