กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต1

วันที่เริ่มต้น 08/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักของนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะ ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้สึกในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชา ความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและยังสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างอาสาบำเพ็ญ ประโยชน์ แก่ส่วนรวมและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล