โครงการ "สร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว" ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 15/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งและดำเนินงานด้านการจัดการศึกษามาตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีนับจากการยกระดับเป็นคณะ หากนับรวมระยะเวลาการจัดตั้งสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเวลากว่า 27 ปี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงมีศิษย์เก่ากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยหลายร้อยคน ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงของกิจการคณะนั้น คือ ความเข้มแข็งของศิษย์เก่า กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรของคณะจึงมีความสำคัญที่จะทำให้คณะได้มาซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เครือข่าย รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในรูปต่าง ๆ ที่แสดงถึงความผูกพันและพลังความร่วมมือในทุกภาคส่วนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้บริหารและบุคลากรคณะสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะได้

ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและคณะพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการเก็บข้อมูลจำเป็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะ อาทิ ความต้องการการฝึกอบรม ทักษะจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในอนาคต การถ่ายทอดประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนักศึกษาปัจจุบันรุ่นน้อง ซึ่งคณะจะได้สรุปรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล