โครงการสานฝันปันน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 04/03/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนห้วยกุ๊บกั๊บ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101331   นางสาวธัญวรัตน์   ไชยสลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101398   นางสาวลลิตา   สุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101399   นางสาววชิรญาณ์   บุตรดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101330   นายสิทธิโชค   สมบูรณ์ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101336   นางสาวอภิสรา   จีนประสพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101346   นายณัฐธกรณ์   แซ่ไป๋ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101359   นายพิชญุตม์   ศรีสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6509101014   นางสาวณัฐธิดา   เทโวขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6509101032   นางสาวพัทธ์ธีรา   กะนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6509101054   นายเสกข์สรร   ไพแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6509101069   นางสาวศรีนวล   อ่องปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการสานฝันปันน้ำใจประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญของการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและหน่วยงานสโมสรของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล