แม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 47

วันที่เริ่มต้น 25/01/2566 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2566 เวลา 23:00
สถานที่จัด สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรจัดดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะ สัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์และนันทนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้นักศึกษาได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างหมู่คณะ ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการดำเนินงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล