โครงการแข่งขันกีฬาว่าวไทย-จุฬา ประจำปี 2566
-
วันที่เริ่มต้น 03/03/2566 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 05/03/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด ลานเนินนุ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
สมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระยาภิรมย์ภักดี ณ ลานเนินนุ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแข่งขัน สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ไทยให้ดำรงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ รู้จักทำความดีช่วยเหลือ แบ่งปัน และสืบสานงานศิลปหัตถกรรม สร้างสรรค์เยาวชน ส่งเสริมประเพณี เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาว่าวไทยอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   5000 บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   5000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มีนักศึกษาเข้าร่วมงานกับทางสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระยาภิรมย์ภักดี ณ ลานเนินนุ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแข่งขัน สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ไทยให้ดำรงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ รู้จักทำความดีช่วยเหลือ แบ่งปัน และสืบสานงานศิลปหัตถกรรม สร้างสรรค์เยาวชน ส่งเสริมประเพณี เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาว่าวไทยอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ทำให้นักศึกษา ได้สนุกไปกับกิจกรรมดังกล่าว และสามารถนำไปเผยแพร่วัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล