โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

วันที่เริ่มต้น 21/11/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัด ครั้งที่ 11 (University Sport Tournament of Chiangmai : USTCM) ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมให้นักกีฬา นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 116 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล