โครงการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 25/02/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 25/02/2566 เวลา 19:00
สถานที่จัด บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
6401101028   นายทองทศ   เจริญธัญพิทักษ์ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101312   นางสาวชลิดา   ไตรยวงษ์ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101347   นางสาวศิริรชา   มหาบัน : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
6401122002   นางสาวกมลวรรณ   ชาญเวช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122005   นางสาวกัณฐิกา   สร้อยทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122009   นายจิรเดช   วาณิชวิโรจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122010   นายชนาธิป   สินจักร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122019   นายธนัตถ์   แสงกุดเลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122022   นายปริญญา   น้อยวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122024   นายพลพล   ลีจา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122039   นางสาววิชญาดา   สมาธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122050   นายณัฏฐกิตติ์   รสหอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401122051   นายดนุพงษ์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 24ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 24ชั่วโมง
6501102433   นายพงษ์สิริ   เกษมใจเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
6501122023   นายธีรภัทร   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6501122024   นายธีรัตม์   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6501122057   นายอนุสรณ์   สมพะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6501123014   นายธนทรัพย์   เครื่องสกุล : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6501125345   นายภัทรภณ   ขัดคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6501126351   นายเจษฎา   จี่พิมาย : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 24ชั่วโมง
6501126463   นายพีรพัฒน์   แสงปัญญา : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6501126511   นายวรวิช   ชายบุญแก้ว : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 24ชั่วโมง
6501126516   นายวัชรพล   ยอดปานันท์ : เกษตรอินทรีย์ 24ชั่วโมง
6501126565   นางสาวหนึ่งฤทัย   มาลาศรี : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6501126574   นางสาวอภิษฎา   ปฤษณภาณุรังษี : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
การแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร คือการแข่งเพื่อวัดระดับความรู้ตามหลักวิชาการแต่ละศาสตร์ และความชำนาญในวิธีปฏิบัติการ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีการจัดแข่งขันจำนวน 12 ประเภท และได้มอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับดูแลกติกาการวัดคุณภาพความสามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องกับกติกาที่จะใช้ในการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
ได้แก่
1) ทักษะการจัดสวนถาด อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
2) ทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์
3) ทักษะการขยายพันธุ์พืช ติดตาต่อกิ่งทาบกิ่ง ผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
4) ทักษะการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง อ.ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
5) ทักษะคำนวณอัตราการใช้และการพ่นสารกำจัดวัชพืช อ.ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น
6) ทักษะการเชทแมลง อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
7) ทักษะการวินิจฉัยโรคพืช ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
8) ทักษะการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.ปิยะ พละปัญญา
9) ทักษะการพูดส่งเสริมการเกษตร อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
10) ทักษะโครงงานทางการเกษตร ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์
11) ทักษะประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่า pHของดิน อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
12) ทักษะการตอบปัญหาทางการเกษตร ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
ซึ่งงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เป็นงานที่รวมเอาสถาบันการศึกษา 4 ภาคของประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการเกษตร จำนวน 12 สถาบันมาเป็นภาคีสมาชิก จัดให้นิสิต นักศึกษา แข่งขันทักษะเกษตรเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในการจัดแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดเทอม 1 หลังรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ได้เห็นบรรยากาศการแข่งขัน ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกีฬาทักษะเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมพร้อมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 คณะด้านการเกษตรอีกด้วย
อีกทั้งในปีการศึกษา 2565 เป็นช่วงที่สามารถจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน ภายใต้การป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID - 19 จึงถือเป็นวาระที่ดีที่จะให้นักศึกษาได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีภายในคณะ และ 3 คณะด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills – 4Cs) = คิดสร้างสรรค์(Creativity) แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี (Communication) เต็มใจร่วมมือ (Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information, Media & Technology Skills) = ฉลาดสื่อสาร ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว รู้จักเข้าสังคม หมั่นหาความรู้รอบด้าน เรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รับผิดชอบหน้าที่ การเลือกใช้สื่อ สารสนเทศในการประสานงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร คือการแข่งเพื่อวัดระดับความรู้ตามหลักวิชาการแต่ละศาสตร์ และความชำนาญในวิธีปฏิบัติการ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีการจัดแข่งขันจำนวน 12 ประเภท และได้มอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับดูแลกติกาการวัดคุณภาพความสามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องกับกติกาที่จะใช้ในการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
ได้แก่
1) ทักษะการจัดสวนถาด อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
2) ทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์
3) ทักษะการขยายพันธุ์พืช ติดตาต่อกิ่งทาบกิ่ง ผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
4) ทักษะการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง อ.ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
5) ทักษะคำนวณอัตราการใช้และการพ่นสารกำจัดวัชพืช อ.ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น
6) ทักษะการเชทแมลง อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
7) ทักษะการวินิจฉัยโรคพืช ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
8) ทักษะการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.ปิยะ พละปัญญา
9) ทักษะการพูดส่งเสริมการเกษตร อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
10) ทักษะโครงงานทางการเกษตร ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์
11) ทักษะประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่า pHของดิน อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
12) ทักษะการตอบปัญหาทางการเกษตร ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
ซึ่งงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เป็นงานที่รวมเอาสถาบันการศึกษา 4 ภาคของประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการเกษตร จำนวน 12 สถาบันมาเป็นภาคีสมาชิก จัดให้นิสิต นักศึกษา แข่งขันทักษะเกษตรเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในการจัดแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดเทอม 1 หลังรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ได้เห็นบรรยากาศการแข่งขัน ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกีฬาทักษะเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมพร้อมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 คณะด้านการเกษตรอีกด้วย
อีกทั้งในปีการศึกษา 2565 เป็นช่วงที่สามารถจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน ภายใต้การป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID - 19 จึงถือเป็นวาระที่ดีที่จะให้นักศึกษาได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีภายในคณะ และ 3 คณะด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills – 4Cs) = คิดสร้างสรรค์(Creativity) แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี (Communication) เต็มใจร่วมมือ (Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information, Media & Technology Skills) = ฉลาดสื่อสาร ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว รู้จักเข้าสังคม หมั่นหาความรู้รอบด้าน เรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รับผิดชอบหน้าที่ การเลือกใช้สื่อ สารสนเทศในการประสานงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล