โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47

วันที่เริ่มต้น 09/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์กรนักศึกษาได้กำหนดจัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 (โจโจ้เกมส์) ขึ้น ในหัวข้อ The Four regions of thai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาต่อกัน และเป็นการทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกัน คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านกีฬาของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาได้พบปะเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกันด้วย ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่47 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล