โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 01/02/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด โรงเรียนสังวาลวิทยา ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ซึ่งจะดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 37 ได้มีแผนงานจะพัฒนาโรงเพาะชำของโรงเรียนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยขายผลิตภัณฑ์ชาที่เก็บจากแปลงปลูกของนักเรียนและขยายพื้นที่ไปยังชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 37 หมู่ 9 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาสถานที่ ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์กับความรู้เรื่องพืชที่ใช้ทำชา และเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ในเรื่องการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าพื้นที่ชุมชนไป “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 52  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาจำนวน 5 คน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ซึ่งจะดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 37 ได้มีแผนงานจะพัฒนาโรงเพาะชำของโรงเรียนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยขายผลิตภัณฑ์ชาที่เก็บจากแปลงปลูกของนักเรียนและขยายพื้นที่ไปยังชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 37 หมู่ 9 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาสถานที่ ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์กับความรู้เรื่องพืชที่ใช้ทำชา และเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ในเรื่องการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าพื้นที่ชุมชนไป “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล