การพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่

วันที่เริ่มต้น 22/02/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2566 เวลา 17:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค่ให้กับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก มีระบบการศึกษาที่เน้นการฝึกประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้ว่าตนเองขาดความรู้ในเรื่องใด ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ ความรู้เหล่านั้นจะนำมาพัฒนาตนเองก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
ดั้งนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่" เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่ดี มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว ว่องไว กระตือรือร้นและปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นๆได้ง่าย สำหรับการออกไปฝึกงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล