โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 15/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อระลึกถึงสถานที่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก ส่งผลให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านที่จบไปสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความผูกพันกับสถานศึกษาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกับนักศึกษารุ่นน้องและผู้ปกครอง เป็นการสร้างความประทับใจแก่กันและกัน คณะเศรษฐศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล