โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 10/02/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในสภาวะการปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในบริเวณที่ทำงาน จะส่งผลต่ออากาศที่บริสุทธิ์ รวมทั้งการสร้างความสมดุลกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อักทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการบูรณาการในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดตกแต่งสถานที่
ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ภายนอกห้องเรียน และชีวิตประจำวันให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม และโครงการนี้ยังเป็นสว่นหนึ่งเพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลััย สู่ Organic University Green และ Eco University ตามแผนพัฒนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา สาขาเกษตรศษสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในบริเวณที่ทำงาน จะส่งผลต่ออากาศที่บริสุทธิ์ รวมทั้งการสร้างความสมดุลกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อักทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการบูรณาการในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดตกแต่งสถานที่
ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ภายนอกห้องเรียน และชีวิตประจำวันให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม และโครงการนี้ยังเป็นสว่นหนึ่งเพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลััย สู่ Organic University Green และ Eco University ตามแผนพัฒนา วันที่ 10 ก.พ. 2566
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล