โครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็น ASEAN Digital Citizen

วันที่เริ่มต้น 01/02/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/02/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้อง 201-1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ICT – Information and Communication Technology) ถือเป็นเครื่องมือ และช่องทางในการสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มคน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งข้อมูลทางด้านการศึกษา การทำงาน ความรู้ ความบันเทิง ครอบครัว หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัว สื่อที่นำเสนอผ่านช่องทางต่างๆ นั้น มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังมีความเปราะบางทางวุฒิภาวะ มีอุปสรรคและปัญหาในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่มากับสื่ออย่างเหมาะสม ซึ่งแม้แต่พ่อแม่ ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันที่เลี้ยงบุตรหลานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อมากมายรอบตัว ทั้งดีและไม่ดี ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อ ICT ที่บุตรหลาน คุ้นเคยแต่เป็นเรื่องใหม่ของพ่อแม่ ทำให้ไม่สามารถชี้แนะบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในสังคม และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นควรให้จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็น ASEAN Digital Citizen โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
2. ส่งเสริม พัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้เรียนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   373 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล