การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

วันที่เริ่มต้น 17/09/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 17/09/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการบ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจทางสินค้าเกษตรโดยเฉพาะด้านสินค้าปศุสัตว์ สำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการ “พัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในภาพการดำเนินธุรกิจเบื้องต้นผ่านการลงมือปฏิบัติเกิดความเชื่อมั่นตัวเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง เป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ ซึ่งนักศึกษาจะเกิด กระตุ้นการแสดงความคิดเห็นผ่านมุมมองการทำธุรกิจ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และตั้งคำถามกับตัวเองในการเป็นผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อน ก่อให้เกิดทักษะพัฒนาที่ถูกต่อยอดไปเป็นทักษะการคิดนอกกรอบและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงพัฒนาทักษะความเอาใจใส่ ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์หรือการสนับสนุนผู้อื่น เป็นทักษะที่มีค่าของประกอบการให้ความสำคัญของการเอาใจใส่และการรักษามิตรภาพเป็นอย่างดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า ในการรับฟังและเคารพการตัดสินใจหรือการแสดงออกความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อเรียนรู้การรับฟังผู้อื่นในความคิดเห็นที่แตกต่างได้ เกิดทักษะมองบวก ให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแบบของคนที่มีความคิดด้านบวก มองเห็นว่า สิ่งที่กำลังจะทำนั้น สามารถเป็นจริงด้วยมือของเราได้ นอกจากเรื่องธุรกิจแล้ว ทักษะมองบวกยังส่งผลดีต่อสังคมคนรอบข้างและสุขภาพตนเอง เพราะสามารถรับมือกับความกดดันความตึงเครียดได้และเล็งเห็นความสำคัญของการตอบแทนสังคม การทำให้สังคมน่าอยู่ มีความเอื้ออาทรต่อกัน และมีความสุข เป็นการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ดังนั้น จากประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับในโครงการนี้จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านให้กับนักศึกษาเกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้ ได้ค้นหาและพัฒนาตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก และลงมือทำในสิ่งสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง เพื่อผลักดันให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการด้านสินค้า ปศุสัตว์รุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล