โตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ตอน สืบจารีตพื้นถิ่น แผ่นดิน 4 ภาค (สโมสรนักศึกษา)

วันที่เริ่มต้น 01/01/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 03/02/2566 เวลา 23:30
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ขนบธรรมเนียมไทยเป็นคำที่ใช้เรียกรวมกัน ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่สังคมในประเทศไทยนิยมปฏิบัติต่อเนื่องสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนยึดถือกันในเจตคติว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้นจึงจะเกิดความสุข ความเจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้นึกศึกษาได้เรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอยู่มาจากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอีสาน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภาคอื่นๆอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล