งานพัฒนาฐานเรียนรู้บริการวิชาการประมง

วันที่เริ่มต้น 25/01/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2566 เวลา 18:00
สถานที่จัด ฟาร์มผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
1. ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนพัฒนาพื้นที่งานฟาร์มเตรียมแผนงาน
2. วันที่ 20 มกราคม 2566 นักศึกษาประสานทีมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
3. วันที่ 22 มกราคม 2566 แจ้งรายละเอียดงานเพื่อให้นักศึกษากำหนดขั้นตอนการทำงาน
4. วันที่ 26 มกราคม 2566 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ฐานบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้
4.1 งานขนย้ายบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปลาคงเหลือจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการประมงและนวัตกรรมสัตว์น้ำฯ ร่วมดำเนินงานกับรายวิชาปฏิบัติงานฟาร์ม (23 มกราคม 2566) จำนวนรวม 42 บ่อ
4.2 ตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นบริเวณรอบพื้นที่
4.3 รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก ขนาด 5 x 12 เมตร และขนย้ายไปจุดติดตั้งใหม่ ณ พื้นที่บ่อเลี้ยงปลางานบริการวิชาการ
4.4 ขุดและขนย้ายเสาปูน ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 15 ต้น เพื่อนำไปจัดเรียงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับพื้นที่บริการวิชาการ
4.5 ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และจัดเก็บอุปกรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   15 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล