โครงการบันทึกข้อตกลง(MOA)และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในระดับสากล ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 06/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล ตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และนายมณฑล ชัยมงคล ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ ได้หารือกันและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและสนับสนุนนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และมีพื้นที่สร้างสรรค์ให้สามารถทดลองนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 รวมไปจนถึงสามารถพึ่งพาตนเอง หาแหล่งทุน บริหารจัดการเงิน และทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดแบบมืออาชีพและวิเคราะห์การลงทุนได้ถูกทิศทาง การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในรูปแบบของธนาคารจำลองอันจะนำไปสู่ประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลผ่านการจำลองสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศในยุค Thailand 4.0 และการร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่างหน่วยงาน จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ โดยกำหนดจัดโครงการบันทึกข้อตกลง(MOA)และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในระดับสากล ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ ขึ้น ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล