โครงการระดมสมองเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่เริ่มต้น 07/12/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/12/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหนึ่งในระดับคณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในด้านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน และด้านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรมตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนก็มีความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะ จะทำให้นักศึกษาได้ปรับตัวเท่าทันกับยุคสมัย และนักศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และเป็นการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้มีคุณภาพสู่สังคม
ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาในระดับสากล โดยการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิตให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการระดมสมองเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสิงห์ปราชญ์ อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์สู่การพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล