กิจกรรมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 12/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6308107302   นางสาวกรณิการ์   จำปา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107303   นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนิด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107304   นางสาวชนันชิดา   วงค์อุด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107306   นางสาวชริษา   จันทร์จวน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107308   นางสาวพรพรหม   ฆ้องเดช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107309   นางสาวพรหมพร   พันพิจิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107311   นายพีรพัฒน์   หางศร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107312   นายภานุพงศ์   ชุมแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107314   นางสาวรัชฎาพร   วิญคาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107315   นางสาวศิริรัตน์   วงษ์สว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107318   นายอภิชา   พึ่งแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308107320   นายพัทธดนย์   พุฒดง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308109308   นายธนสิทธิ์   สิริทรัพย์พูนผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6308109321   นายวศิน   แข็งแรง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6308116302   นายกรณ์   เย็นอารมย์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116303   นายกษิดิ์เดช   เลากุลศิริ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116304   นางสาวกอแก้ว   ปิยพงศกร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116305   นางสาวเกตุวลิน   ล้ำเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116307   นางสาวทิพวรรณ   ชำนิเขตกิจ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116308   นายธนนนท์   หนูสอน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116310   นางสาวลักษิกา   สังสิริ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116311   นางสาวสร้อยฟ้า   ดิษคำเหมาะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116312   นางสาวสุดา   จันทะบัตร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116313   นางสาวอารีรัตน์   แซ่ว้าน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116314   นางสาวอุบลพรรณ   หอมทวนลม : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116315   นางสาวณัฐพร   ศรีแสงฉาย : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116316   นางสาวธันยพร   พรมบาง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116317   นายนนทภัทร์   ปานใจ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116318   นางสาวจุฑามาศ   คำนาน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116319   นายพันธรัฐ   รอดเสน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116320   นางสาวมณีกาญจน์   วงษ์ศิลา : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408108302   นางสาวฐายินี   แก้วยะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6408109301   นายกรฤทธิ   ทำมารุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109302   นางสาวกัลยา   แซ่ผ่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109304   นางสาวจีราพร   วิบุลย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109305   นายชนะชัย   กาญจนเจริญนนท์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109306   นายณัฐภัทร   แย้มกลีบ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109307   นายธนพล   ช้างน้ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109308   นายธีรพงศ์   รัตนสามัคคี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109309   นางสาวปรียาภรณ์   ภูษิตาภรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109310   นายภูเบศ   สุนา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109311   นายภูรินทร์   สุขนิล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109312   นายรุจิกร   พันธุ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109313   นายวรฤทธิ์   ทรัพย์มาก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109314   นางสาววรัชยา   อติชาติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109316   นายอัศม์เดช   เต่าหลำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109317   นางสาวชลธิชา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109319   นายเมฆา   นาราช : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109320   นายจักรเพชร   กมลเลิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109321   นายนัทธพงศ์   ชาวไพร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109323   นายกุลธร   สุขเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109324   นางสาวบัณฑิตา   ศิริเวช : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408114358   นายพฤกษา   โค้วตระกูล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114361   นางสาวพันธ์วิรา   พันธ์เลิศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114366   นายโมดูล   ภูมิถาวร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114370   นางสาวรัตนากร   บุญเสม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114377   นางสาวศตพร   สังข์ทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114378   นางสาวศิรินันท์   สายทองสด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114379   นางสาวศิริวรรณ   สุแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114380   นายศุภกิตติ์   คำเลี้ยง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114388   นางสาวสุภาภรณ์   ธราสุขกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114392   นางสาวอนุสรา   สุดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114397   นางสาวไอลดา   ยังกิญจิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114399   นางสาวจิรวรรณ   ดีมูลมั่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114400   นางสาวจุรินทร์รัตน์   สุวรรณัง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114401   นายชยกร   โฆษิตศุภกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114405   นางสาวนันทนา   พุทธิยกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114409   นางสาวภูริษา   คำแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114410   นางสาวลักษ์ขณา   แสงแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114411   นางสาววรรณาพร   จินดาจรัส : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114413   นายสุธี   ปิยะจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508107302   นางสาวกนกวรรณ   พันธ์ยาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107303   นางสาวกัญญาภัค   บุญนะฤธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107304   นางสาวขวัญตา   สันทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107306   นางสาวจิดาภา   ตะไมล์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107307   นายจิระศักดิ์   โลบไธสง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107308   นางสาวชมพูนุท   ขอนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107309   นางสาวณัฏฐณิชา   สวัสดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107310   นางสาวณัฐณิชา   ระมั่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107315   นางสาวนรินทร   หงษ์ห้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107316   นางสาวนวนันท์   นินทะระ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107318   นางสาวเบญจวรรณ   วงค์ชัยวะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107320   นางสาวปรางค์ทอง   ทองพูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107321   นางสาวปัญญดา   เหมือนสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107322   นางสาวพลอยชมพู   สังข์ทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107323   นางสาวพัชรพร   วันดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107325   นางสาวรัตนาวดี   อนุกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107327   นางสาววริษฐา   สุวรรณมะโน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107332   นางสาวอุดมลักษณ์   แซ่ตั้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107333   นายรัฐภูมิ   มหาชื่นใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107335   นางสาวภิญญดา   บัตรมาก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107336   นางสาวพรชิตา   ไกรชา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107337   นายธีรภัทร   ผลสุด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107338   นายเกียรติศักดิ์   วงค์เวียน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508108303   นายรชฏ   มงคล : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6508109001   นายทีม   โยธี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109301   นางสาวกัญญาณัฐ   จันทะมนตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109303   นายจักรพันธ์   เทพสถิตย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109305   นายเจษฎาภรณ์   บุตรสุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109306   นายชัยวัฒน์   พรมขุนทด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109307   นางสาวญาณิศามน   กันถาด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109308   นางสาวฐิติวรรณ   วิลาวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109309   นายณภัทร   โพธิ์ทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109310   นายณภัทรศกร   สิงโต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109312   นายธนภัทร   บุญห้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109314   นางสาวธิดารัตน์   คงที่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109316   นางสาวปภัสสร   พุ่มพวง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109317   นางสาวปรียา   ปาสาร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109318   นางสาวปาริฉัตร   ผลาชุม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109319   นายพลวัต   พุกประเสริฐ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109320   นายพัชกิจ   แซ่ว่าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109322   นายพิษณุพงษ์   แสวงหา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109323   นายภูมิทัศน์   ย่อจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109325   นายภูริจักร   พิพัฒน์อำนวย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109326   นายภูวรินทร์   พลต้าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109328   นายโยธิน   กรีโชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109330   นางสาวรวิพร   ระฆังทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109331   นางสาววิมลมณี   ศรีจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109333   นางสาวสกุลลักษณ์   ตุ้ยดา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109334   นายสิทธิชัย   ติ๊บปะละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109335   นายสินพิทักษ์   เกียดกลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109336   นางสาวสุภนัส   ทองบัว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109337   นายสุวิจักขณ์   ลำจะเรา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109339   นางสาวอรณิช   ผิวบัวคำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109340   นายธนโชติ   กำจัด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508109344   นางสาวพิชญ์สินี   ถุงเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6508114301   นางสาวกมลวรรณ   สุขศิริ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114310   นายจิรเมธ   แก้วจันทร์เพชร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114312   นางสาวจิราภา   ฉิมลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114323   นางสาวฐิตาพร   เมฆสำลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114338   นายธนวัฒน์   หวันสมัน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114344   นายนัทธพงศ์   ศรีคีรีราษฎร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114358   นายปัณณ์   สุนทรา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114363   นางสาวปุญญิศา   ทองเอียด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114364   นางสาวพรรณพิทักษ์   พันเศษ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114366   นางสาวพฤศจี   อาจหาญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114367   นางสาวพัชรฤดี   จ๋อยพรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114374   นายฤทธิชัย   หนูเกิด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114379   นางสาววรัญญา   ปัดทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114381   นางสาววราภรณ์   หรีหร่อง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114382   นางสาววันทนีย์   ใคร่ครวญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114385   นางสาววิภาวดี   พันปี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114393   นางสาวสาวิตรี   เมฆโพยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114396   นางสาวสุดารัตน์   จิตรแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114401   นางสาวสุภาภรณ์   ไชย์บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114404   นายอนุวัฒน์   เอี้ยงมี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114406   นางสาวอรกัญญา   ปลอดภัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114407   นางสาวอรจิรา   ถิระกุลเมธี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508114415   นางสาวอารีรัตน์   เย่าเฉื้อง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508115001   นางสาวซากีนะห์   มือยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115003   นางสาวนูรฮายาตี   วาเด็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115004   นางสาวฟาตีฮะห์   วิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115005   นางสาวแวซง   สาและ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115007   นางสาวสุไฮลา   มิง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115316   นางสาวมนัสวี   อุดมมหาไพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115329   นายนันทิพัฒน์   นมเนย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508116301   นางสาวจิรชญา   อินทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508116302   นางสาวชิดมณี   พึ่งจันอัด : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508116304   นางสาวปัญปาลี   พกุระ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508116306   นางสาวสุพิชญา   นาคปลา : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6508131311   นางสาวภัทราพร   สินทบ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล