โครงการทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 21/12/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 21/12/2565 เวลา 11:30
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักของนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกาาและจัดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยนช์ต่อคณะฯ ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จังจัดกิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกาา เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เเละเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล