โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาพืชสวน

วันที่เริ่มต้น 24/12/2565 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 24/12/2565 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102306   นางสาวกัญญารัตน์   ยานะวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102314   นางสาวโกมลชนก   สารเพชร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102324   นางสาวจินต์จุฑา   เบญจคีรีทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102328   นางสาวจุฬาลักษณ์   ดาวสว่าง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102329   นางสาวแจ่มสกุล   เหลืองดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102339   นางสาวชุติมา   ตาไฝ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102345   นางสาวณัฐชยา   มีนา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102347   นางสาวณัฐธิดา   มะโนเสาร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102374   นางสาวนภัสสร   ใจคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102377   นางสาวนันทิชา   เสนามาต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102381   นางสาวนิรุชา   ศรีสายธาร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102406   นางสาวภัทรนันท์   กล้ากระทำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102412   นางสาวมัญฑิตา   ฟองจันตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102415   นางสาวระพีพรรณ   นิลสนธิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102416   นายรักษ์พงศ์   ตันตระกูล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102418   นางสาวรัชฎาภรณ์   อ่างแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102430   นางสาวศตพร   พาจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102441   นายสรวิศ   สมอหมอบ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102460   นางสาวหทัยรัตน์   อุตตะมา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102471   นางสาวอลิสา   แดงดงมาลี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102499   นางสาวศศิวรรณ   สิกขากูล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน ทราบถึงความสำคัญของอาจารย์ และนักศึกษา ภายในสาขาวิชา ซึ่งอาจารย์ถือเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ความสามารถ และค่อยปกป้องคุ้มครองศิษย์ โดยมุ่งหวังให้ศิษย์มีที่ หยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาพืชสวนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพืชสวนทุกคนมีใจรวมเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาภายในหลักสูตรได้รู้จักอาจารย์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร พร้อมทั้งได้รับฟังคำชี้แนะจากอาจารย์ และศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่เข้าศึกษา เพื่อประยุกต์นำมาวางแผนการเรียนของตนเองตลอดระยะเวลาการศึกษาให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร และเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาพืชสวน
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
---------------------------

07.40 – 08.00 น. พี่รับน้องชั้นปีที่ 1 หน้าหอพัก
08.00 – 08.30 น. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.30 – 09.00 น. เตรียมความพร้อม ลำดับพิธีการ
09.00 – 10.30 น. พิธีไหว้ครู และการกล่าวรับขวัญนักศึกษาสาขาวิชาพืชสวน
- ตัวแทนนักศึกษา กล่าวคำขอขมา และนำกล่าวคำไหว้ครู (ปาเจรา ฯลฯ)
- ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทกวีเทิดพระคุณครู
- ตัวแทนนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน
- นักศึกษานำพานไหว้ครู มอบแก่อาจารย์และคณาจารย์
- พิธีผู้ข้อมือนักศึกษาใหม่
- คณาจารย์กล่าวรับขวัญนักศึกษาสาขาวิชาพืชสวน
10.30 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.50 – 12.00 น. กิจกรรมนันทนาการ และการแนะนำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาพืชสวน
16.00 – 16.30 น. พิธีปิดกิจกรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล