โครงการคริสต์มาสของขวัญอันทรงคุณค่า ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 09/12/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม Campus Student Link
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6403103344   นางสาวอัมภวรรณ   คำตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6414101351   นางสาวสุชานรี   หน่อสกุลไกล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102305   นางสาวกานติมา   เขาคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102306   นางสาวคำทวย   ลุงยอด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102346   นางสาวสุชัญญา   สกุลจรรยาดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102396   นางสาวธารทิพย์   อินทร์ประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102410   นางสาวปาณิสรา   ศิริยาใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6506101335   นางสาวจันทร์นิภา   นทีธารทองชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101455   นางสาวปุณยนุช   เย็นใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101503   นางสาวลุมายด์   ละชี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101587   นางสาวอาใหม่   ละทอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506103493   นางสาวอนุธิดา   ปูดอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6530101348   นางสาวสุภาวดี   วงศ์ชัย : พยาบาล 6ชั่วโมง
นักศึกษาชมรม Campus Student Link จัดโครงการคริสต์มาสของขวัญอันทรงคุณค่า ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติและเทศกาลคริสต์มาสที่แท้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล