ช่วยงานโครงการนวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022
Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022
วันที่เริ่มต้น 06/12/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 06/12/2565 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
1. ช่วยจัดเตรียมตัวอย่างส่วนการจัดนิทรรศการของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ณ อาคารแผ่พืช
2. รวบรวมลูกพันธุ์ปลาเพื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ
3. ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ส่วนฐานเรียนรู้ภายในคณะฯ เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การให้บริการวิชาการสำเร็จตามกำหนดการที่กำหนดไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล