โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 27/11/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/11/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานจตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6114101349   นายปาราเมศ   ประคองใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6204103303   นายธีรภัทร์   ทองจันทร์ : เคมี 18ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 18ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 18ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
6301102365   นายบริสุทธิ์   รอดสรรเสริญ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101307   นางสาวเกศรากาญจณ์   จินาติ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101309   นายคณิสสร   คนเก่ง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101316   นางสาวเจริญขวัญณ์   ภัสสิญาพงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101326   นางสาวฐิติมา   อุตโรกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101331   นางสาวณัฐธิดา   ด้วงวิเศษ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101383   นายภานุเดช   กองวี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101412   นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101420   นางสาวอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305101427   นางสาวอัจฉราภรณ์   สำราญใจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6306101369   นางสาวพัชราภรณ์   ตาเร็ว : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306101393   นางสาววณิชตา   ถาวรวิริยะหิรัญ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306101400   นางสาวศิรินภรณ์   เล่ห์กล : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306101401   นางสาวศิรินภา   โสดอินตา : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 18ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 18ชั่วโมง
6306103315   นายเฉลิมพล   ทะตัน : บัญชี 18ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 18ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
6309101393   นางสาวอาทิตยา   สุริยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6312106301   นางสาวกนกพิมพ์   ปูรณะพงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6312106303   นางสาวกานต์รวี   ชวลิต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6312106316   นางสาวนริศรา   สัมฤทธิ์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6312106318   นางสาวนฤมล   เข็มเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6312106321   นางสาวปิยะธิดา   พรมมารัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6312106332   นางสาวสุทิพย์ตา   โนนดา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6312106336   นางสาวอารียา   วิปัสสา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101393   นางสาววิภาวี   พูลทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101403   นางสาวศุภวดี   บุราคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101418   นางสาวอรธิฌา   แหลมเงินทวีศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101419   นายอรรถกิจ   ดาวเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101436   นายสงกรานต์   ปราโมทย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101437   นางสาวสุกัญญา   แก่นโทน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101439   นางสาวเสาวภา   แก้วมาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102352   นายธนกฤต   จันทร์ดี : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102362   นางสาวธันยา   รมนา : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102371   นางสาวนิสรีนทร์   หมาดเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102373   นางสาวนูรอิห์ซาน   อินนูยูซี : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102392   นายพิชญุตม์   สุระพัฒน์พิชัย : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 18ชั่วโมง
6315123309   นายณภัทร   กันธวัฒนะ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6318102388   นางสาวพิรยาพร   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6319101301   Mr.Sokmanuth   Sorn : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6319102518   นางสาวปวีณนุช   ปาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6319103542   นางสาวศรุตา   วันดี : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6322101375   นางสาวพีระนันท์   ทองแม้น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322101388   นางสาวรัตติกาล   แต้มมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322101390   นางสาวลฎาภา   เสาร์ไชย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6322101391   นางสาวลลิตา   เปียงใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322101397   นายวรวิทย์   ศศิปการสกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6322101415   นางสาวสุธิดา   งำเมืองตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322101416   นางสาวสุมิตรา   สามัคคี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6322101421   นางสาวอชิรญา   ฮุยเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6322101424   นางสาวอมราวดี   กรุ่นทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6322101427   นางสาวอริสรา   จำปาสัก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6401113314   นายอินทรวิเชียร   สีดาแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
6403101301   นายกฤษณคม   นาต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6403101338   นายสรวิชญ์   ยานะ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6403101344   นายอภิสิทธิ์   โยปันเตี้ย : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6403103315   นายธนภัทร   มะลิกะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6403103330   นายระพิพัฒน์   อินทร์ขาว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6403103351   นางสาวธวัลรัตน์   วาสีอนุรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6404102316   นายราเมศวร์   คำเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
6405101301   นางสาวกมลฉัตร   มาฟู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101453   นางสาววิลาวัณย์   วงศ์ชัย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101454   นางสาวศิวพร   สิริวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105318   นางสาวธิดา   ไกรนรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105327   นางสาวพรพรรณ   อภินันท์ทิพยกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105330   นางสาวแพรวพรรณ   นารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105356   นางสาวอาคิรา   นาคสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105374   นางสาวณัฐกฤตา   มาอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105379   นางสาวบัณฑิตา   เสลาคุณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105382   นางสาวปริกา   จิตต์ริด : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105385   นางสาวพรสุดารัตน์   สัมมาพรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6405105404   นางสาวเสาวลักษณ์   พนมวาสน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6406101031   นายธิติพัทธ์   วงค์ชัย : บริหารธุรกิจ 18ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101370   นางสาวบงกชมาศ   สิงหเดชาชัย : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101387   นางสาวพิมพ์ธิดา   ลุงจ่อ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101396   นางสาวภัทราพร   ปลื้มจิตร์ปลั่ง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101485   นางสาวพรชิตา   ต๊ะต้องใจ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101496   นางสาวมนัสพร   แสนแปง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101498   นางสาวยุภา   นายเจิง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101507   นางสาวศิริธิดา   ผดุงสัตยวงศ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 18ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 18ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 18ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 18ชั่วโมง
6406102464   นางสาวรัชชประภา   ธนาชัยวราคุณ : การตลาด 18ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
6409101305   นางสาวชนกสุดา   โยสีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101327   นางสาววรินทรา   เรียงรัมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101328   นางสาววารุณี   แตงนวลจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101330   นายสิทธิโชค   สมบูรณ์ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6409101363   นางสาวมยุรินทร์   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6412101304   นางสาวณัฐณิชา   แก้วเสน : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101361   นางสาวณัฐนรี   กุลธีรพัฒนสิน : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101362   นางสาวธวัลหทัย   ลาห้วยฮ้อ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412101364   นางสาววิมลลักษณ์   สอดพรมราช : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6412102303   นางสาวธัญชนก   พรมมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
6412102308   นางสาวนูรลี   เล๊าะเสะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
6412107302   นางสาวกุลปริยา   พรมนิ่ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6412107313   นางสาวสิรินกานต์   พรมมานอก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6412107317   นางสาวจงพิสุทธิ์   อาคมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
6414101384   นายณัฐวุฒิ   สามฉิมโฉม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6414102305   นางสาวกานติมา   เขาคำ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6414102306   นางสาวคำทวย   ลุงยอด : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6414102346   นางสาวสุชัญญา   สกุลจรรยาดี : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6415124001   นางสาวกนกวรรณ   ตาวงษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 18ชั่วโมง
6415124015   นางสาวชญานิษฐ์   คำชอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 18ชั่วโมง
6415124075   นางสาวชญานิด   พุกแดง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 18ชั่วโมง
6418102352   นางสาวนภสร   กลิ่นจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6418102398   นางสาวสุวพัชร   ขุนเม่น : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6418102440   นางสาวธวัลรัตน์   พรมเชื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6419101301   นางสาวณัฐวดี   จงจีรานนท์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6419101304   นายพัฒน์   ปัญโญใหญ่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6419102506   นางสาวณิศรา   เหลืองอ่อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102507   นายทินกร   บุญพา : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102511   นางสาวบุษบา   หมื่อโปกู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102519   นางสาวลภัสรดา   อินทะจักร : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102520   นางสาวศิริกัญญา   แกระหัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102522   นางสาวศุภิสรา   ใจชุ่ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102523   นางสาวสิริกร   ทิศานุรักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102526   นายกัมปนาท   แซ่หลิว : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102527   นางสาวญาณิศา   โยธาภักดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102528   นางสาวทิวา   รัตนอินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419102541   นายอนิรุทธิ์   ทองนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103501   นายกฤษฎา   อ่วมจรยิ้ม : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103504   นางสาวจิตรกัญญา   นาปรัง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103505   นางสาวชฎาพร   คำศรี : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103528   นายพาทิศ   วัดพ่วง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103529   นายกฤตศรัณย์   อภิฉัตร์รัฐโชค : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6422101306   นายกฤษฎา   ปลื้มสุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6422101334   นายเจริญ   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6422101359   นายตะวัน   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6422101360   นายทนงศักดิ์   ทองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6422101391   นางสาวนันทกา   ริยะป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6422101424   นางสาวพิชญาพร   โคตรแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6422101478   นางสาวศุภสุตา   ธาดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6422101479   นายสมพร   โบราญศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6422101547   นางสาวสกุลกาญจน์   สุขรอมแปง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
6501102528   นางสาวอัจฉรา   ถนอมชาติ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6501102545   นางสาวศิริรัตน์   สีเช้า : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
6501122004   นายกษิดิ์เดช   ปานชู : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6501122008   นายจีรภัทร   พันธุ์รัตนอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6501122021   นายธรรพ์   คงถาวร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6501122049   นายสหัสวรรษ   วรรณชิต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6501122053   นายสุไลมาน   มะตาเยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6501123035   นางสาวสราวลี   สุระกำแหง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6501125340   นายสิรภัทร   เดือนดาว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6501126542   นายเศรษฐพงค์   ศิริ : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6503101337   นางสาวพิจักขณา   กลิ่นพิพัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6503101340   นางสาวภัทรวดี   เรือนไสว : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6503102308   นางสาวฉัตรนภา   เทพอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
6503102311   นางสาวญาณินท์   วันแอเลาะห์ : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
6503102343   นายแสงหัน   ลุงชู : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
6505101305   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101357   นางสาวณัฐสุดา   กังวาฬ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101421   นางสาวพิชญธิดา   ใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101439   นางสาวรัตชญาวดี   ฤทธิจอม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101459   นางสาวศศิธร   แซ่ว่าง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101482   นางสาวหทัยชนก   ใจติ๊บ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101486   นายอธิป   ลันสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101489   นางสาวอรวรรณ   มงคลเจริญสิน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505101490   นางสาวอรวรรณ   ยะปะพัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105397   นางสาวภรัณยา   เจริญรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105399   นางสาวภัทธนันทน์   ป่งแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105467   นายเอกรินทร์   สุภาวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6506101335   นางสาวจันทร์นิภา   นทีธารทองชัย : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101469   นางสาวพิชญธิดา   ชัยวัง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101498   นายรัชชานนท์   ทุมแสง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101508   นางสาววนิดา   กองภาค : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101522   นางสาววาสนา   อุดมศักดิ์สายธาร : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101525   นางสาววิภาวี   หมื่นหาวงศ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506101587   นางสาวอาใหม่   ละทอ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506103119   นางสาวศรัญญา   ครองแสนเมือง : บัญชี 18ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 18ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 18ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6506103493   นางสาวอนุธิดา   ปูดอก : บัญชี 18ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 18ชั่วโมง
6506105308   นางสาวจุฬารัตน์   ภักดี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 18ชั่วโมง
6506105326   นางสาวเบญจวรรณ   สกุลมัลลิกา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 18ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6509101407   นางสาวอัญชสา   รุ่งเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6510101036   นายอัสดี   หามะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 18ชั่วโมง
6512101320   นางสาวฐิติมา   ภูมิภาค : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101331   นางสาวเจนนิษฐ์   เจนนิฌพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101340   นางสาวชมพูนุท   สุขเคหา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101423   นายภูบดินทร์   พงศ์อภิรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514101492   นายอิทธิกร   สายเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6514102314   นางสาวกิสตีนา   แวเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6514102316   นางสาวขวัญจิรา   มีไพฑูรย์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6515125004   นายกฤษดาภรณ์   พุทธวงค์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6515125005   นายก้องภพ   จันทร์อ้าย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6515125010   นายไกรสร   ปัญญาเหล็ก : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6515125025   นายธรรมนูญ   ลินต๊ะพาน : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6515125041   นายพุฒิพงศ์   จ๊ะโด : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6515125065   นางสาวอัญณิชา   อินชู : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
6518102434   นางสาวเบญจรัตน์   แก้วก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6518102460   นางสาวพันธภรณ์   รุจเมธา : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6518102514   นายวรานนท์   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6519102504   นางสาวกัลยกร   เป็นสุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102524   นางสาวศศิณา   เหมรัตน์หิรัญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103503   นายก้องภพ   อนุกรรณ์ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103505   นางสาวเขมจิรา   ศรีสุข : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103506   นางสาวจันทรกานต์   ต๊ะเรือน : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103534   นายกฤตมุข   สารุณา : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6522101010   นายนรบดี   ช่อสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6522101409   นายพุฒิพงศ์   พิทยาการนุรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6522101425   นายวทัญญู   สิบหมู่ : สัตวศาสตร์ 18ชั่วโมง
6522101474   นางสาวอดิสา   ศรีมอย : สัตวศาสตร์ 18ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศีกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาทํากิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำราจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ น่าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ องค์การนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต
องค์การนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2565 ขึ้น เป็นการ “เปิดโลกกิจกรรม” ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ภายในงานเปิดโลกกิจกรรมจะมีการแสดงโชว์ถึงผลงานด้านวิชาการและผลงานด้านกิจกรรมของทางองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา รวมถึงชมรมต่างๆ และมีการเปิดตลาดนัดสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเองตลอดจนเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล