โครงการ RE:Habpiness ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 23/11/2565 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 23/11/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องกระแสตาปี ศท301 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล ฉะนั้นวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการสังคม ผ่านการจัดการเรียนการเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อีกทั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ก็ได้มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้มีความสามารถในการบริหารองค์กร เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ออกไปพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศ
การที่จะสร้างบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพนั้น สถาบันการศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ทั้งการสร้างบรรยากาศทางกายภาพ ซึ่งเป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจในการเรียน ปราศจากความวิตกกังวล และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มที่ประสบปัญหาภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการเรียนจากระดับมัธยมมาสู่ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น หากนักศึกษามีการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ก็จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่่นักศึกษา
ประกอบกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในระยะเวลาเกือบหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว จึงต้องมีการสนับสนุนนักศึกษาทางด้านสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันภายใต้ค่านิยมที่มีความแตกต่างอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้แนวคิดการดูแลจิตใจ (Rehabilitation) และการเพิ่มเติมความสุข (Happiness) เพื่อให้นักศึกษาปลอดจากสภาวะเศร้าที่อาจนำไปสู่การปัญหาของอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาของหลักสูตร วิทยาลัยบริหารศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการ RE:Habpiness ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับหลักสูตร วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันเป็นการตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ไปพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล