โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมลายผ้าล้านนา จากทุนทางวัฒนธรรม”
Prototype development project to carry on the knowledge arising from the royal initiative Maejo University
วันที่เริ่มต้น 27/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์ผ้าทอไทลื้อบ้านเมืองลวงใต้ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อสังคม ชุมชนและประเทศโดยเฉพาะการเป็นเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาทางด้านเกษตรกรรมและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาที่มีเกษตรเป็นฐานราก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้ให้กับสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานนับตั้งแต่การจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2477 จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในปี พ.ศ.2577 ซึ่งได้ดำเนินภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่จากเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าจนล้ำหน้าขีดความสามารถของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงที่มีความผันผวนนี้ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุง และสาธิตพื้นที่ต้นแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล