กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการศาสตร์พระราชา นำพละอุ่น - รอด - ปลอด - ภัยพิบัติ
-
วันที่เริ่มต้น 27/10/2565 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 27/10/2565 เวลา 14:30
สถานที่จัด คลองบ้านบางงาม ซ.บางงาม ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการศาสตร์พระราชา นำพละอุ่น - รอด - ปลอด - ภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำฝายชะลอน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในเวลาหน้าแล้ง และยังเป็นฝ่ายที่สามารถชะลอการไหลของน้ำเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผอ.รร.ระวิราษฎร์บำรุง คณะครูนักเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 2 ฝ่าย โดยมีนายณรงค์ชัย สกุลอ่อน
นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานในการดำเนินโครงการ ณ บริเวณคลองบ้านบางงาม ซ.บางงาม ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล