โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 24/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4
อีกทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช่วงที่ผ่านลดลง จากสถานการ์ณโควิด-19 จึงจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาเศรษศาสตร์ ประจำปี 2565
โดยมี 1)กิจกรรมแนะแนวแนวทางการเรียน 2)กิจกรรมนันทนาการร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 3)กิจกรรมประมวลภาพรวมความสัมพันธ์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ สร้างความสามัคคีในสาขาเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง EC303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล