โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างชาญฉลาด

วันที่เริ่มต้น 27/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และหลากหลายหน่วยงานได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์การเงินมาช่วยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดโครงการการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างชาญฉลาดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ เรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมจำนวน2วันดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 50 คน จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง EC 304 อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมที่ 2 จำนวน 50 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา ( Python )และสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งจัดอบรม ณ ห้อง EC 304 อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Python ) แก่นักศึกษา รวมทั้ง 2 กิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 101 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล